Languages

Voluntary National Review (VNR)

Deel dit met

België stelt tweede Voluntary National Review voor in New York

In juli 2023 stelt België zijn tweede Voluntary National Review (VNR) voor aan de andere VN-lidstaten tijdens het High-Level Political Forum in New York. Dit rapport is een samenwerking tussen de verschillende overheden, het maatschappelijk middenveld en de privésector. Het toont welke weg België al heeft afgelegd en welke uitdagingen nog voor ons liggen.

 

Deze voorstelling is een belangrijke stap in de globale opvolging van de Agenda 2030 en de SDG’s. Jaarlijks komen verschillende VN-landen bij elkaar in New York om te rapporteren over de vooruitgang van de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor het eerst.

Waarom Voluntary National Review ?

Effectieve monitoring en evaluatie van de 2030-agenda is essentieel om hernieuwde actie en vooruitgang rond de SDG’s te verzekeren. Voluntary National Reviews (VNR's) staan centraal in dit monitoringproces. Ze zijn een instrument om de vooruitgang rond de implementatie van de 2030-agenda en de SDG’s te meten. Ook bieden ze de gelegenheid om ervaringen, successen, uitdagingen en geleerde lessen uit te wisselen. Landen kunnen zo hun beleid versterken en stakeholders mobiliseren om de implementatie van de 2030 te versnellen.

De Vrijwillige Nationale Herziening van België: een gezamenlijk proces

Het tweede VNR-rapport is het resultaat van samenwerkingen tussen de verschillende politieke niveaus van federale, de gefedereerde en lokale entiteiten en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de privésector. De federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling vertegenwoordigde de stem van de maatschappij. Verschillende actoren kwamen zo aan bod: de vakbonden, de werkgeversfederaties, de NGO's, de jeugdsector en de wetenschappelijke en onderzoekssector. Inclusie en het principe  “Leave no one behind” stond centraal in dit bevragingsproces.  

In de eerste fase hebben al deze maatschappelijke groepen een bijdrage geleverd die besproken is tijdens het SDG-forum. Tegelijkertijd stelden ook de overheden hun eigen bijdragen op. In een tweede fase werd een gezamenlijk advies gevraagd aan verschillende adviesraden over de voorlopige versie van de VNR, en werd de samenvatting van de ontvangen bijdragen van zowel de maatschappelijke groepen als de lokale overheden opgenomen in het rapport.

De volledige bijdragen van alle deelnemende actoren (overheden en de maatschappelijke actoren) kunnen geraadpleegd worden op deze website

Sterke punten, uitdagingen en beleidslijnen

Het tweede VNR-rapport toont aan dat de Belgische regeringen heel wat beleidsinitiatieven hebben genomen die positief bijdragen aan de SDG's. Toch zijn er ook nog heel wat uitdagingen. Volgens de Nationale statistieken was België in 2022 op weg om de doelstellingen te halen voor slechts 20 van de 51 beoordeelde indicatoren. Een bijlage bij dit ENV-rapport toont de ontwikkelingen sinds 2000 voor een lijst van 82 indicatoren, ingedeeld per SDG, op nationaal en regionaal niveau.

Volgens het VNR-rapport maken heel wat zaken de implementatie van de SDG’s tot een uitdaging. Zo moet er aandacht besteed worden aan de gevolgen van de COVID-19-pandemie, de toenemende geopolitieke onzekerheid, de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit, sociale ongelijkheden, het verband tussen digitalisering en duurzame ontwikkeling en de centrale rol van onderwijs. Deze uitdagingen bieden  ook kansen die overheden moeten aangrijpen.

In hun bijdragen vragen de maatschappelijke actoren om meer samenhang in de manier waarop de verschillende politieke niveaus de implementatie van de SDG's monitoren. België moet België het SDG-beleid goed afstemmen met de verschillende regionale en federale entiteiten. En omdat de impact van onze activiteiten verder reikt dan onze grenzen, is het ook belangrijk om beleidscoherentie na te streven op het internationaal toneel.


Meer informatie

Het VNR-verslag

De bijdragen van overheidsinstanties

De bijdragen van maatschappelijke groepen

 Heeft u nog vragen? Contacteer Ramon Boone