Languages

SDG Voices 2021

Deel dit met

Na het succes van de editie 2020 heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 8 nieuwe SDG-voices genomineerd voor 2021. Deze 8 organisaties zijn de Belgische ambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Gedurende een jaar maken ze, elk vanuit hun eigen achtergrond, het publiek warm voor SDG's.. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties en hun initiatieven.

#DIASPORAVOTE

Sinds de oprichting in 2018 neemt #DiasporaVote  maatregelen en onderneemt ze acties om een inclusieve en positieve omgeving te creëren om het potentieel en de bijdragen van de diaspora in de verf te zetten. #DiasporaVote wil haar ambities waarmaken door een van de geraadpleegde gesprekspartners te zijn wanneer het gaat over beleid en uitwisselingen op hoog niveau over de jeugd in zijn geheel, in het bijzonder de jongeren uit de Afrikaanse diaspora bij de Europese Unie, België en de Afrikaanse Unie en hun verschillende instellingen, alsook de talrijke agentschappen van de Verenigde Naties.

Om te garanderen dat de burgers, in het bijzonder de jongeren uit minderheidsgroepen zoals die van de diaspora, het EU-beleid begrijpen en daarin geïntegreerd zijn, zal National in samenwerking met de Europarlementariërs, onze partners, jongerenorganisaties en de financiële steun van minister Zakia Khattabi en het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een programma verwezenlijken onder de naam “Do it with your MEP”. Het Do it with your MEP-programma zal een inclusief samenwerkingskader ontwikkelen waarin jongeren meer betrokken worden bij het werk van Europarlementariërs door de ontwikkeling van een gezamenlijke actie om hun leven te verbeteren en de SDG’s uit te voeren (4, 5, 10, 13, 16). Deze methodologie gebaseerd op betrokkenheid wil jongeren van de diaspora benaderen en meer inzicht doen verwerven in het EU-beleid, de SDG’s en het wetgevingsproces. Door jongeren bij het wetgevingsproces te betrekken via wederzijds begrip en overeenstemming over de te nemen maatregelen, zullen de parlementariërs hun de middelen aanreiken om concreet aan hun behoeften te beantwoorden. De jongeren willen actief deelnemen in de plaats van toe te kijken. #DiasporaVote! geeft hun die kans.

 

PLAY 4 PEACE

Play 4 Peace is een vereniging die sport wil gebruiken om sociale en culturele barrières te doorbreken, maar onze actieradius is gevarieerd en reikt verder dan sport. Dit omvat sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding, vorming en inspirational talk. Daarnaast stelt de vereniging ook verschillende ruimtes ter beschikking in het Play 4 Peace House om te studeren en projecten te ontwikkelen en schenkt het school- en sportmateriaal. 

Sinds de oprichting integreert Play 4 Peace de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in haar talrijke activiteiten om jongeren bewust te maken en te betrekken.

De projecten van Play 4 Peace zijn gericht op de volgende SDG’s:

  • SDG 1: Geen armoede
  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
  • SDG 5: Gendergelijkheid
  • SDG 10: Ongelijkheid verminderen
  • SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Als SDG Voice en in het kader van “Decade of Action” – een decennium van actie voor de SDG’s –  organiseren we het “Play 4 Peace Forum”. Het zal een moment zijn om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen, maar ook een gelegenheid om de jongerenverenigingen, de studenten en stakeholders uit de sportwereld bewust te maken van de SDG’s.

Het forum zal doorspekt zijn met meerdere acties voorafgaand aan het evenement om de SDG’s te promoten en daarna de actie rond duurzame ontwikkeling te bestendigen.

 

TECHNOPOLIS

Technopolis wil iederéén fascineren met wetenschap en technologie. Dat doen we niet alleen in ons bekende doe-centrum, maar ook via allerlei activiteiten op onverwachte plekken en – zeker de jongste jaren – online.

Technopolis gelooft dat wetenschappelijke en technologische oplossingen onmisbaar zijn voor een duurzame toekomst. Dat tonen we dan ook met plezier in onze nieuwe digitale zone, die in 2021 opent. Hierin zal als thema de duurzaamheid van oceanen centraal staan. Aan de hand van deze immersieve beleving doelen we onze bezoekers te informeren over de huidige klimaat- en energiecrisis, de diensten die de zee als ecosysteem vervult, en de duurzame technologieën die ingezet kunnen worden op zee. Bovendien koppelen we hier verschillende activiteiten aan i.s.m. partners om de bijbehorende Sustainable Development Goals in de kijker te zetten. Zo willen we iedereen stimuleren om zélf actie te ondernemen voor een betere wereld. Hou je dus maar klaar voor een uitdagende workshop, een toffe talk, online challenges en interessante blogs vol weetjes!

Tenslotte willen we niet alleen het grote publiek aan te zetten tot actie, maar ook onze organisatie zelf. Daarom heeft Technopolis een interne stuurgroep opgericht, die de implementatie van de SDG’s in haar dagelijkse werking zal opnemen.

WE'RE SMART WORLD

We’re Smart World wil mensen en bedrijven (We're) samen brengen die gezond, ecologisch en duurzaam bezig zijn. Niet alleen voedingsbedrijven maar ook in andere sectoren. Het wil dat we van elkaar leren en elkaar versterken met als enige doel onze maatschappij te laten evolueren naar slimmere (Smart) oplossingen voor ons lichaam, de natuur en de wereld (World). Wij doen dat met projecten zoals "De Week van groenten en fruit", de TOP 100 "Best Vegetables Restaurant", acties van "The Vegetables Chef®" en de "We're Smart Green Guide".

2021 is het internationaal VN-jaar van Groenten en Fruit. Een uitgelezen kans dus voor gezondheid en de duurzame relance van de restaurantsector. We’re Smart World zet zich dit jaar dan ook in om onze Green Guide SDG-proof te maken en restaurateurs en gasten wegwijs te maken in de gezonde, ecologische en duuzame keuken. We helpen de restaurantsector op weg met webinars,  persoonlijke begeleiding en strategische doelstellingen en door de discussie op gang te brengen onder experten en de Horeca.

LOUVRANGE BROADCAST

Het productiehuis Louvranges Broadcast maakt en regisseert documentairefilms om te informeren en bij te dragen aan de verwezenlijking van de SDG’s. De originaliteit van deze films zit hem in het feit dat studenten, jonge professionals en artiesten de kans krijgen om de rol van burgerreporter op zich te nemen en zo de "ogen en oren" van de toeschouwers te worden. Deze jonge reporters richten zich tot de samenleving en nemen waarden van openheid en dialoog aan. Door hun ervaring voelen ze dezelfde vrees en vooroordelen die wij allemaal - soms onbewust - meemaken tegenover mensen en situaties die we niet goed kennen of waar we niet mee vertrouwd zijn. Ze nodigen ons uit om onze vooroordelen te overstijgen, om onze blik en mentaliteit te veranderen, om ruimte te maken voor vernieuwing en persoonlijke verrijking.

In 2021 wordt een communicatiecampagne georganiseerd met tv- en radio-uitzendingen, alsook een app voor smartphones gecreëerd die de aandacht van het grote publiek en de jongeren zal vestigen op SDG-initiatieven van burgers, scholen, NGO’s, bedrijven etc. Er zullen verscheidene sectoren aan bod komen: technologische innovaties, landbouw, energie, onderwijs, gezondheid, armoede, voeding, zero-waste, vrede, planeet, klimaat etc. De doelstelling is om bij te dragen tot de vorming van verantwoordelijke burgers die verlichte standpunten kunnen innemen over duurzame ontwikkeling en zich bewust zijn van hun vermogen om de verandering naar een rechtvaardigere, duurzamere en meer solidaire wereld te beïnvloeden.

 

Netwerk Duurzame Mobiliteit

De koepelorganisatie Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt organisaties, ondernemingen en lokale besturen die bezig zijn met duurzame mobiliteit in Vlaanderen. In 2021 dagen wij de bevolking uit om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol opnieuw in te richten, gekoppeld aan één of meerdere SDG’s.

Vanuit de behoefte van de lokale buurt, dromen we van vrij toegankelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning of werk die vlot te voet, met de fiets, gedeelde wagen of het openbaar vervoer bereikbaar is. Alle voorstellen worden gebundeld en aan de lokale overheden bezorgd. Met de expertise en kennis van al onze leden en partners helpen we deze voorstellen omzetten in concrete acties. Zo maken we samen werk van (be)leefbare openbare ruimte op mensenmaat.

Synergrid en de 9 Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders

Samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst!

Zorgen voor toegang tot duurzame energie is de bestaansreden van de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas. Samen werken we elke dag aan de transitie naar duurzame energie. We staan klaar om met u de wereld van morgen te bouwen. Een wereld waarin iedereen op zijn manier de energietransitie kan waarmaken. We zijn er om uw leven te vereenvoudigen en de wereld van morgen op te bouwen.

De Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders (DNB's en TNB's) en hun federatie Synergrid willen duurzame ontwikkeling bevorderen door de ontplooiing van hernieuwbare energie aan te moedigen, hierbij tegemoetkomend aan aan de behoeften van huishoudens en bedrijven, en van lokale overheden, die nu echte prosumenten worden. De energietransitie, zowel voor gas als elektriciteit, biedt ook de mogelijkheid om in te spelen op de toename en de verscheidenheid van de behoeften van de klanten, zodat niemand aan de kant blijft staan.

Het project heeft als doel mensen samen te brengen en te inspireren. Het zal gebouwd worden rond verschillende initiatieven van Synergrid en al haar leden, die allen individueel ambassadeur zullen zijn, en die stellig overtuigd zijn van de noodzaak om op een inclusieve en positieve manier vooruitgang te boeken in de richting van groenere, betaalbare energie die een bron van werkgelegenheid en welvaart zal zijn. Ze zullen informatie over de DDO/SDG veelvuldig verspreiden door de nadruk te leggen op de positieve impact van de innovatieve investeringen in de netwerken vandaag en alle geplande investeringen in de komende jaren, maar ook door in gesprek te gaan met hun belangstellenden in een geest van "community conversation".

Het is nu tijd om onze boodschap over te brengen aan al onze stakeholders, ook aan de jongere generatie - voor wie we een specifiek communicatieplan zullen ontwikkelen - en om verslag uit te brengen over onze investeringen in de netwerken, onze core business en ons sociaal beleid, met name via onze acties ter bestrijding van energiearmoede met de steun van de Koning Boudewijnstichting, maar ook op het vlak van Sustainable Governance. De netbeheerders onderschrijven deze drievoudige aanpak van "duurzaamheid" ten volle.

 

ACT CHANGE

Act4Change brengt al tien jaar jongeren (18-35j) samen om te bloeien als toekomstige veranderaars van een ecologisch, sociaal en economisch duurzame wereld. We leren van elkaar en organiseren activiteiten waarmee we onze competenties versterken en talenten ontwikkelen om in te zetten op een duurzamere wereld. Act4Change is een innovatieve vereniging, door jonge vrijwilligers gedreven en professioneel ondersteund. Door niet-formele educatieve en transformatieve leermethoden te combineren faciliteren we jonge mensen in hun leerproces om makers te worden van een duurzame maatschappij.

Onze SDG Voice missie is om een traject te organiseren gedurende vier maanden. Dankzij deze ondersteuning kunnen we jonge mensen (18 tot 35j) die een verschil willen maken nog beter ondersteunen in een flexibel en geïndividualiseerd programma. Het traject is een educatief en concreet actieprogramma dat jongeren helpt om hun duurzaamheidscompetenties te ontwikkelen om een echte impact te creëren. We stimuleren jongeren om op hun eigen individuele schaal verandering te brengen met een concrete uitdaging in een buurt of bedrijf rond welzijn, gemeenschappen, consumptie en klimaatactie.