Languages

Steunpunt tot bestrijding van armoede

Share this on

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een interfederale, onafhankelijke, publieke instelling. Het evalueert of mensen die in armoede leven een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dat doet het door mensen in armoede in dialoog te brengen met verschillende maatschappelijke actoren en verenigingen. De resultaten hiervan bundelt het steunpunt van armoede om de twee jaar in een verslag.  

De voorbije twee jaar stond dit verslag in het teken van ‘Duurzaamheid en armoede’. Voor de voorbereiding van dit verslag gingen mensen in armoede in gesprek met mensen uit sociale, milieu- en natuurorganisaties, administraties en instellingen, onderzoekscentra… Meer dan 140 organisaties namen deel aan de gesprekken aan. De analyses en aanbevelingen kan je sinds december 2019 lezen in het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’.  

In dit verslag spelen de SDG’s een cruciale rol. Ze zijn naast de verschillende relevante mensenrechten het uitgangspunt geweest van het overleg . Verschillende SDG’s – SDG1 ‘Geen armoede’ maar ook heel wat andere – kwamen aan bod bij de bespreking van verschillende thema’s (toegang tot natuur, energie en water, gezondheidszorg…).

Als SDG Voice 2020 zet het Steunpunt tot bestrijding van armoede zich in om de armoedeproblematiek van het perspectief van de SDG’s bekend te maken bij onze Belgische parlementen, adviesorganen en het brede publiek. Armoedebestrijding is cruciaal om het SDG-motto ‘to leave no one behind’  te verwezenlijken in de praktijk.

In maart 2020 publiceert het Steunpunt tot bestrijding van armoede een nota waarin de elementen uit het tweejaarlijkse Verslag geherstructureerd worden volgens de behandelde SDG’s. Ook komen er een aantal workshops en een seminarie over de link tussen armoede, mensenrechten en de verschillende SDG’s .

Als SDG Voice kan het Steunpunt tot bestrijding van armoede de boodschap van mensen in armoede en hun verenigingen, en talrijke andere stakeholders, op nationaal en internationaal niveau luider laten klinken: de strijd tegen armoede en het beleid voor duurzaamheid gaan hand in hand.

To leave no one behind is daarbij het richtinggevend principe.