Languages

Reset vzw - Kringwinkel

Engagement

Partager ceci sur

Short description

Samen-werken aan lokaal hergebruik

Wij willen met de Kringwinkels van Reset vzw het hergebruik in Limburg doen toenemen en hiermee een aantal maatschappelijke problemen aanpakken: de toenemende afvalberg, de wegwerpmaatschappij, mensen die uit de boot vallen in het normaal economisch circuit (NEC), de toenemende globalisering en de armoedeproblematiek. In functie daarvan willen we samen-werken. We zetten volop in op (lokale) samenwerkingen en partnerships en creëren lokale, sociale tewerkstelling voor verschillende kansengroepen.

Reset vzw is verantwoordelijk voor het hergebruik van goederen in 18 van de 42 gemeenten van Limburg en ons Hergebruikcentrum zorgt voor de inzameling en overslag van AEEA (alle elektrische en elektronische apparaten) in opdracht van Recupel. Het hergebruikcentrum verzorgt de ophaling van deze elektro-goederen in alle recyclageparken van Limburg.net en alle Kringwinkels in Limburg. Andere retailers, zelfstandigen,... kunnen ook steeds beroep doen op de diensten van Reset vzw.

Description

Reset wil hergebruik doen toenemen.
Dit is de belangrijkste leidraad en focus in onze organisatie: we willen de burger nóg meer bewust maken van het nut van duurzamer consumentengedrag. We willen de afvalberg verkleinen door het stimuleren van hergebruik en het verhogen van recyclage.

Reset wil een goede werkgever zijn.
We willen de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze medewerkers bevorderen, als impuls voor participatie tot de maatschappij. Daarom zijn we bewust een sociale organisatie met een vlakke structuur, binnen een innovatief arbeidskader van zelfsturing, samenwerking en werk als sociale factor. We zijn met andere woorden samen aan het werk.

Reset wil armoede bestrijden.
We geven mensen de kans om via (sociale) tewerkstelling hun financiële onafhankelijkheid te verhogen. We richten ons op mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt, mensen die uit de boot vallen of mensen die in het NEC niet aan de bak kunnen. Daarnaast bieden we (her)gebruiksgoederen aan en maken we deze betaalbaar voor iedereen. Zo willen we mensen met lage inkomens de mogelijkheid geven om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Reset wil haar lokaal verankeren.
We willen een goed evenwicht creëren in het spanningsveld tussen ‘lokale verankering’ en ‘bovenlokale stroomlijning’, waarbij we streven naar aanwezigheid in de lokale gemeenschappen. Op die manier kunnen we beter inspelen op lokale noden en behoeften en behouden we lokale experimenteerruimte en innovatiekracht als kenmerk van onze organisatie.

Reset wil samenwerken.
We zijn er van overtuigd dat schaalvergroting nodig is om onze lokale doelen beter te bereiken. We evolueren naar een groter, maar wendbaar en veerkrachtig geheel. We schuiven eenheid van beleid en eenheid van leiding als belangrijke voorwaarden naar voor: alle acties worden bewust en coherent gestoeld op de missie en visie van onze organisatie. Dit betekent ook dat we zoveel mogelijk samenwerken met actoren die relevant zijn in het speelveld of gelijklopende ambities hebben. De verschillende actoren kunnen Kringwinkels zijn, maar ook andere organisaties die mee hun schouders onder onze doelen willen zetten.

Als organisatie zijn we slagkrachtig en hebben we rendabiliteit om deze doelstellingen te bereiken.

Name of organizer
Reset vzw
Organizer Categories
Bedrijf
Nom du contact (visible)
Nathalie Put & Bruno Hendrickx
Lieu
De Kringwinkel Reset - Tongeren
Gasthuisbosdreef 31
Tongeren 3700
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map